|     |
>> เรียนดี สามัคคี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม <<  
     

   ข้อมูลทั่วไป  
 
  ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์
 ผู้อำนวยการโรงเรียน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 โครงสร้างการบริหารงาน 
 ข้อมูลบุคลากร 
 ข้อมูลนักเรียน 
 ภาพบรรยากาศในโรงเรียน
 ภาพแผนที่โรงเรียน  
   โครงสร้างการบริหารงาน  
  กลุ่มการบริการวิชาการ
  กลุ่มการบริหารงานบุคคล
  กลุ่มการบริหารงบประมาณ 
  กลุ่มการบริหารทั่วไป
  กลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 

 
 
    ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  
เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฝึกงานอาชีพ
ตามประกาศ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559


ใบเสนอราคาครูภัณฑ์โรงฝึกงานอาชีพ


  
 
   กิจกรรมในโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์  

 


  
    ข่าวการศึกษา  

   เว็ปทั่วไป  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   ผู้อำนวยการโรงเรียน  


นายบรรพต แก่นลา

   คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการ
  การรับนักเรียน
 การขอย้ายเข้าเรียน
 การขอย้ายออกนักเรียน
 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
 การขอลาออก
 การขอเทียบโอนผลการเรียน 
 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


แผนที่จาก จ.อุบลราชธานี ถึง โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี


ระยะทางจาก - จ.อุบลราชธานี - อ.กุดข้าวปุ้น

   

 

 

 

 

   
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์       
349 หมู่ที่ 5 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270  โทร : 08-9844-1257

WebMaster : nato_ze@outlook.com
  Copyright 2017 NATO By All rights reserved